Phân hệ nhân sự tiền lương - Thuế TNCN

Phân hệ nhân sự tiền lương - Thuế TNCN

Nội dung

     - Khai báo bộ phận nhân viên, danh mục danh sách chức vụ, bậc lương và danh sách nhân viên.

     - Cập nhật, quản lý, lưu trữ thông tin nhân viên như: bậc lương, phụ cấp, các khoản giảm trừ tính thuế thu nhập cá nhân. Thực hiện đăng ký tỷ lệ trích bảo hiểm bắt buộc, hệ số lương tăng ca, quy định ngày nghỉ, tăng giảm lao động, tham gia bảo hiểm bắt buộc, thai sản. Chương trình sẽ tự động trích lương và hạch toán kế toán các khoản bảo hiểm bắt buộc thông qua quá trình chấm công, chấm tăng ca.

     - Cung cấp thông tin cho phân hệ lao động thực hiện đăng ký lao động, bảo hiểm với cơ quan chức năng và tạo lập hợp đồng, phụ lục hợp đồng lao động.

Chứng từ

- Quyết định tuyển dụng, sa thải, tăng lương, hạ lương.

- Hồ sơ lý lịch cá nhân.


Báo biểu

- Bảng chấm công

- Chấm công nhân viên tăng ca theo giờ:

- Bảng thanh toán lương và các khoản thu nhập khác 

-Phiếu lương

- Báo cáo thuế thu nhập cá nhân: tính thuế, các khoản giảm trừ...