Phân hệ lao động - bảo hiểm XII

Phân hệ lao động - bảo hiểm

Nội dung

Tiếp nhận thông tin từ phân hệ nhân viên, thực hiện đăng ký lao động, bảo hiểm với cơ quan chức năng thông qua mẫu biểu quy định.

Tạo lập, lưu trữ, in hợp đồng và phụ lục hợp đồng lao động với nhân viên. Đồng thời, theo dõi, quản lý báo biểu lao động và bảo hiểm.

Chứng từ

Quyết định tuyển dụng, sa thải, tăng lương, hạ lương.

Hồ sơ lý lịch cá nhân.

Báo biểu

Tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế