Phân hệ hóa đơn tự in

Phân hệ hóa đơn tự in

 

- Chương trình sẽ mở ra hộp thoại cho phép người sử dụng nhập thông tin chi tiết quyết định sử dụng hóa đơn tự in với các chỉ tiêu và nhập nội dung chi tiết
- Quyết định sử dụng hóa đơn tự in: Trong phân  hệ này, quá  trình tạo lập, phát hành và theo dõi báo cáo hóa đơn tự in được thực hiện theo định Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2010 của Chính phủ.


Khởi tạo mẫu hóa đơn


Chỉnh sửa mẫu hóa đơn


Tạo mẫu hóa đơn

-  Chọn phân hệ Quản lý hóa đơn tự in / Tạo mẫu hóa đơn.


Đăng ký hóa đơn sử dụng

-  Thông qua chức năng này, ký hiệu, số lượng và số hóa đơn tự in được đăng ký và lưu vào dữ liệu. Làm cơ sở cho quá trình kiểm tra, đối chiếu và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tự in.

Thông báo phát hành hóa đơn

-  Chương trình sẽ mở ra hộp thoại cho phép người sử dụng nhập thông tin chi tiết thông báo phát hành hóa đơn tự in

Quản lý hóa đơn sử dụng

-  Chương trình sẽ mở ra hộp thoại cho phép người sử dụng nhập thông tin chi tiết hóa đơn hủy và hóa đơn mất, cháy, hỏng theo yêu cầu. Với thao tác này, số hóa đơn được kê khai hủy, mất, cháy và hỏng sẽ được theo và báo cáo trên báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

In hóa đơn

Tình năng này giúp cho người sử dụng quản lý và kiểm tra hóa đơn đã in- chưa in.