Phân hệ giá thành sản phẩm

Phân hệ giá thành sản phẩm

 

Nội dung

- Điểm danh, phân loại công trình - thành phẩm và thiết lập định mức tiêu hao, tỷ lệ hao hụt nguyên vật liệu, phục vụ sản xuất công trình, thành phẩm.

- Nhập liệu chi phí SXKDDD đầu kỳ theo 2 phương pháp: có và không có theo dõi chi tiết tên hàng, số lượng và thành tiền của sản phẩm dơ dang đầu kỳ.

- Theo dõi và nhập liệu số lượng công trình - thành phẩm sản xuất trong kỳ, chương trình sẽ tự động xuất kho NVL theo định mức tương ứng. Liên kết phân hệ quản lý nhân viên, phân hệ quản lý chi phí nhằm tập hợp, xử lý, phân bổ chi phí nhân công và sản xuất chung theo giá trị công trình - thành phẩm.

-Quản lý chứng từ giá thành và tự động cập nhật giá vốn xuất kho trong tháng thông qua chức năng tính lại giá xuất kho.

 

 

 

 

Chứng từ

Định mức tiêu hao và tỷ lệ hao hụt nguyên vật liệu.

Bảng kê tổng hợp số lượng thành phẩm sản xuất trong kỳ.

Báo biểu: