Phân hệ chi phí tổng hợp

Phân hệ chi phí tổng hợp

 

Nội dung
 
- Theo dõi, cập nhật và tập hợp chi phí đến từng công trình - thành phẩm, cung cấp cho phân hệ quản lý giá thành thực hiện tính giá thành công trình - thành phẩm. Hoặc, cho từng hợp đồng kinh tế nhằm liên kết với phân hệ vật tư - hàng hoá xử lý vào giá vốn hàng nhập khẩu. Nhập liệu, quản lý chứng từ chi phí trả trước phục vụ cho phân hệ quản lý công cụ trích phân bổ tự động.
- Quản lý, lưu trữ chứng từ tiền mặt, ngân hàng. Truy xuất ngân quỹ tức thời, báo cáo dòng tiền; hạch toán, theo dõi ngoại tệ và tự động tính toán xử lý chênh lệch tỷ giá ngoại tệ.
-Tra cứu, chỉnh sửa chứng từ nhanh chóng và thực hiện cập nhật tự động số hiệu phiếu thu, phiếu chi (có lưu trữ thông tin chứng từ gốc) theo 2 phương thức: một ngày một phiếu thu (chi) hoặc một chứng từ gốc một phiếu thu (chi) tương ứng. Cập nhập tự động số hiệu phiếu nhập, phiếu xuất (có lưu trữ thông tin chứng từ gốc) theo phương thức một chứng từ gốc một phiếu nhập (xuất) tương ứng. Tuỳ chọn in toàn bộ hoặc từng chứng từ tiền mặt, phiếu nhập, phiếu xuất kho bằng máy.
-Theo dõi tình hình trả nợ vay, lãi vay cá nhân và các tổ chức tín dụng.
-Theo dõi, cập nhật tình hình biến động của tất cả các tài khoản khác không nằm trong các phân hệ: vật tư hàng hoá, tài sản, công cụ, công nợ, tiền lương… như :111, 112 ,121, 133, 138, 141, 241, 244, 311, 333 335, 341, 353, 356, 411, 413, 413, 621, 622, 627,631,632,635,641,642,711,811,821,911…

Chứng từ

Hoá đơn chi phí dịch vụ mua ngoài.

Giấy báo có, nợ và sổ chi tiết tài khoản ngân hàng.

Hợp đồng tín dụng.

Báo biểu

Chức năng :

- Theo dõi thu chi cho từng quỹ, từng loại tiền gửi ngân hàng.

- Theo dõi nhiều loại tiền tệ cho tiền tại quỹ và tiền gửi ngân hàng.

- Cho biết ngay số dư tức thời tại mọi thời điểm.

- Cho phép nhập nhiều hoá đơn trên cùng 1 phiếu thu hay phiếu chi

- Cảnh báo khi số dư tại quỹ bị âm.

Báo cáo :

- Cho phép in phiếu thu, phiếu chi, uỷ nhiệm chi trên máy tính.

- Cho xem các báo cáo về tồn quỹ hằng ngày, các sổ chi tiết theo dõi nguyên tệ.

- Bảng kê thu tiền, bảng kê chi tiền.

- Bảng kê thu tiền ngân hàng, chi tiền ngân hàng.