Phân hệ sổ sách - Báo cáo thuế

Phân hệ sổ sách - Báo cáo thuế

Phân hệ này liên kết chặt chẽ với toàn bộ hệ thống các phân hệ còn lại trong phần mềm kế toán Unesco, thực hiện tiếp nhận thông tin từ các phân hệ trên sau đó tập hợp lên các báo cáo tài chính, báo cáo thuế và sổ sách kế toán.

Các báo cáo tài chính, báo cáo thuế và sổ sách kế toán được thiết kế phù hợp cho các hình thức ghi sổ kế toán: Nhật ký chung, chứng từ ghi sổ, nhật ký chứng từ, và theo các quy định mới nhất của Bộ tài chính như: Quyết định 48/QĐ-BTC, Quyết định 15/QĐ-BTC, Thông tư 129-2008/TT-BTC, Thông tư 130-2008/TT-BTC.

Các bút toán kết chuyển cuối kỳ về doanh thu, các khoản giảm trừ doanh thu chi phí, kết chuyển chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.

Thực hiện các bút toán phân bổ chi phí sản xuất chung, chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp.

Các bút toán điều chỉnh.

Chuyển sang số dư sang năm mới say khi kết thúc niên độ kế toán.

Tổng hợp số liệu từ các đơn vị thành viên, cho ra báo cáo hợp nhật của toàn công ty.

Báo biểu

Báo cáo thuế GTGT:

-  Báo cáo thuế TNDN:

-  Báo cáo Tài chính - Sổ sách kế toán

-Báo cáo  Quản trị

 

 

- Báo cáo  kế toán Chủ đầu tư

 

 

 

 

 

Tải dữ liệu bảng kê mua vào-bán ra vào HTKK