Phân hệ công cụ - dụng cụ - chi phí trả trước

Phân hệ công cụ - dụng cụ - chi phí trả trước


Đối tượng của phân hệ này là công cụ dụng cụ và chi phí trả trước được quản lý và phân bổ tự động bằng chương trình.

Điểm danh, phân loại công cụ dụng cụ và chi phí trả trước như: danh sách, đối tượng quản lý và tài khoản chi phí phân bổ.

Theo dõi, quản lý, cập nhật chi tiết thông tin công cụ dụng cụ và chi phí trả trước như: số dư đầu kỳ, số hiệu chứng từ, tên công cụ dụng cụ, giá trị, giá trị đã phân bổ, bộ phận sử dụng, số kỳ phân bổ và giá trị phân bổ 1 kỳ. Đồng thời, chương trình tự động trích phân bổ và hạch toán kế toán.

Chứng từ

Hoá đơn mua ngoài công cụ dụng cụ.

Hoá đơn đầu vào chi phí trả trước.

Biên bản bàn giao công cụ dụng cụ.

Báo biểu

Nhập công cụ dụng cụ: