Phân hệ tài sản cố định

Phân hệ tài sản cố định


Điểm danh, phân loại tài sản cố định như: danh sách, đối tượng quản lý và tài khoản chi phí trích khấu hao tài sản.

Theo dõi, quản lý, cập nhật chi tiết thông tin tài sản cố định: số dư đầu kỳ, số hiệu chứng từ, tên tài sản cố định, năng lực, nước sản xuất, tình trạng, đối tượng quản lý, nguyên giá, giá trị còn lại, số năm trích khấu hao và giá trị khấu hao 1 tháng.

Chương trình tự đông tính toán giá trị khấu hao, trích khấu hao tài sản và hạch toán kế toán. Tiến hành tự động xác định giá trị còn lại đến thời điểm báo giảm của tài sản cố định. Và, cập nhật nhật thông tin đánh giá lại tài sản.

Chứng từ

Hoá đơn mua ngoài tài sản cố định.

Biên bản bàn giao tài sản cố định hoàn thành.

Biên bản góp vốn

Báo biểu

Sổ tài sản cố định