Phân hệ công nợ

Phân hệ công nợ


Khai báo danh mục khách hàng, thực hiện phân loại khách hàng theo tiêu chí thích hợp. Xác định lãi suất công nợ và tài khoản nợ phải thu, nợ phải trả cần theo dõi chi tiết tên khách hàng.

Cập nhật, theo dõi số dư đầu kỳ, tình hình tăng giảm công nợ tổng hợp và chi tiết theo hạn mức, tuổi nợ, đối tượng, chứng từ và ngoại tệ. Lưu trữ biên bản đối chiếu công nợ với nhiều tuỳ chọn linh động.

Chứng từ:

Phiếu thu chi tiền mặt.

Giấy báo có, nợ và sổ chi tiết tài khoản ngân hàng.

Hợp đồng tín dụng.

Báo biểu: