Phân hệ Giao nhận

Phân hệ giao nhận

        Quản lý các báo cáo thống kê giao nhận, chứng từ giao nhận.Báo cáo các chi phí phát sinh trong quá trình giao nhận hàng.Quản lý đội xe vận chuyển và phân bổ giao hàng theo trọng tải xe. Quản lý thời gian, địa điểm, nhân viên giao hàng.

 
TÍNH NĂNG PHÂN HỆ

 

Quản lý cơ quan giao nhận và dịch vụ

-Mô tả các thông tin cho đơn vị giao nhận (cơ quan giao nhận) và các phương tiện/ dịch vụ giao nhận của từng cơ quan .

-Cơ  quan  giao  nhận  có  thể  bao   gồm  chính  doanh  nghiệp,   trong  trường   hợp   doanh  nghiệp có phương tiện giao nhận và các nhà cung cấp – cung cấp dịch vụ giao nhận.

-Các thông tin cơ bản cho cơ quan giao nhận như: mã, tên, địa chỉ, số điện thoại, số Fax, Người liên hệ, mã đối tác, email, website, số tài khoản ngân hàng…

- Cơ quan giao nhận có thể đượ cài đặt cho từng khách hàng hoặc cho từng địa chỉ giao hàng .

 

Quản lý phương tiện giao nhận (dịch vụ giao nhận)

-Phương tiện giao thông lưu giữ các thông tin như:  mã, tên, số hiệu, diễn giải, người  liên hệ, số điện thoại, định mức tiêu thụ cho quãng đường/ tải trọng, công suất/ vận tốc thiết kế, trọng lượng gộp, trọng lượng tịnh (net), thể tích…

 

Quản lý tuyến vận chuyển

-Tuyến vận chuyển  dùng để quản lý các tuyến giao nhận cố định hoặc chỉ định áp dụng cho  từng khách hàng hoặc chi tiết cho từng tuyến.

 

Quản lý nhân viên giao nhận

-Danh mục quản lý danh sách các nhân viên giao nhận quản lý các thông tin: mã, tên, số điện thoại, mã người quản lý và tuyến vận chuyển.

 

Quản lý  định mức  chi phí vận chuyển

-Định mức vận chuyển được dùng quản lý từng chi phí giao nhận cho các đối tượng tuyến vận chuyển, địa bàn, phương thức vận chuyển, nhóm sản phẩm, khối lượng vận chuyển  để tính đơn giá tính theo nhóm thuốc hoặc theo quãng đường đi hoặc tính theo 1 lần  vận chuyển và có thể được cài đặt cho từng phương tiện (dịch vụ) vận chuyển.

 

Quản lý  Phương thức vận chuyển

- Quy trình vận chuyển

- Chi phí giao nhận

-Chi phí giao nhận được định nghĩa trong danh mục mã phân tích.

 

 Quản lý Quy trình giao hàng bán

-Đơn hàng bán chờ  giao

-Danh sách đơn hàng bán chờ giao bao gồm các đơn hàng bán ở nhiều trạng thái khác  nhau: chờ xuất kho, đã xuất kho… và được lọc luôn cho phương thức giao hàng.

 

Quản lý Phân công giao hàng

-Việc phân công giao hàng sẽ được ghi nhận theo các chỉ tiêu cập nhật tự động hoặc được phân công theo các tiêu chí: khu vực, phương thức giao hàng, tuyến vận chuyển, khách  hàng. Việc phân công nhằm để tạo ra các phiếu giao hàng cho từng dịch vụ/ phương  tiên giao nhận .

 

Quản lý   Giao hàng bán

-Phiếu giao hàng bán là thông tin quản lý chi tiết cho từng lần giao hàng. Một phiếu giao hàng bán có thể bao gồm nhiều đơn hàng bán (nhiều hóa đơn bán) và dùng để áp chi  phí giao nhận từ đó làm cơ sở phân bổ chi phí giao hàng chi tiết hơn cho các đối tượng quản trị.

 

Quản lý  Quy trình giao hàng cho đơn hàng nội bộ

Tương tự như quy trình giao hàng bán, hệ thống hỗ trợ đồng thời giao hàng cho đơn hàng nội bộ (là các chứng từ điều chuyển hàng hóa nội bộ trong công ty: giữa các kho, giữa các chi nhánh hoặc trung tâm kinh doanh).

 

Quy  trình  nhận  hàng  mua  từ  nhà  cung  cấp/   nhận  hàng  trả  lại  từ  khách hàng

-Quy trình cho phép quản lý và kiểm soát quy trình nhận hàng mua và nhận hàng trả lại  từ khách hàng. ---Cho phép quản lý và kiểm soát các trạng thái của đơn hàng từ khi là chờ nhận cho đến việc phân công (áp giao nhận) và quản lý chi phí, nhân công giao  nhận…

 

Báo cáo

-Báo cáo theo dõi danh sách chờ giao hàng

-Báo cáo theo dõi trạng thái giao hàng

-Báo cáo theo dõi kết quả giao hàng

-Báo cáo thống kê và theo dõi chi phí giao hàng

-Báo cáo thống kê và theo dõi thu tiền giao hàng tích hợp với bộ phận kế toán.