Phân hệ Hành chính

Phân hệ hành chính

           Quản lý công tác hành chính văn phòng bao gồm Công văn, biểu mẫu, cuộc hẹn, lịch họp, cấp phát, điều chuyển thiết bị văn phòng, văn phòng phầm, đăng ký, đề xuất đi công tác…

 
Tính năng cơ bản bao gồm :
 • Nhập số liệu hệ thống công văn.
 • Nhập số liệu cấp phát / điều chuyển thiết bị văn phòng
 • Quản lý hệ thống máy tính / thiết bị văn phòng
 • Nhật ký tiếp tân
 • Sắp xếp các cuộc họp / hẹn
 • Theo dõi các chi phí điện / nước / điện thoại
 • Theo dõi định mức điện thoại
 • Hồ sơ xét duyệt
 • Tạo phiếu đề nghị
 • Tạo phiếu đề nghị thanh toán
 • Tạo hồ sơ dự thầu
 • Theo dõi hệ thống văn phòng phẩm
 • Theo dõi tình hình đăng ký công tác và sử dụng xe Ô tô
 • Danh mục định mức văn phòng phẩm
 • Bảng nhập-hiệu chỉnh yêu cầu cung cấp trang thiết bị văn phòng
 • Bảng theo dõi thông tin giao nhận thiết bị văn phòng phẩm
 • Thống kê mức độ sử dụng văn phòng phẩm theo phòng ban
 • Bảng dự trù văn phòng phẩm
 • Tạo phiếu đăng ký đi công tác
 • Lịch điều xe đi công tác
 • Nhật ký sử dụng xe Ô tô
 • Quản lý hồ sơ xét duyệt
 • Thông tin xét duyệt hồ sơ
 • Danh mục báo cáo
 • Quản lý thông tin đầu vào cho dữ liệu hành chính
 • Quản lý thông tin Mã định nghĩa, Tên…
 
Các danh mục:
 • Liên quan đến quá trình quản lý thiết bị văn phòng: danh mục văn phòng phẩm, nhật ký sử dụng văn phòng phẩm, dự trù sử dụng văn phòng phẩm, phiếu yêu cầu cung cấp thiết bị văn phòng…
 • Liên quan hồ sơ biểu mẫu: hồ sơ thầu, hồ sơ xét duyệt, phiếu đăng ký đi công tác, danh mục công văn...