Phân hệ Kế toán

Phân hệ kế toán, tài chính, quản trị:         

             Kế toán: Phản ánh kịp thời, đầy đủ và chính xác mọi hoạt động kinh tế, tài chính phát sinh, là nơi tập trung xử lý các thông tin cần thiết để thực hiện báo cáo thuế và một số nghiệp vụ khác. Kế toán giữ vai trò như người đại diện của doanh nghiệp với Nhà Nước.

·········· Tài chính, quản trị: Giúp lãnh đạo có cái nhìn tổng thể về các họat động, đánh giá thực trạng· "sức khỏe" của của doanh nghiệp thông qua các chỉ số tài chính: Khả năng thanh toán, sinh lời, tỷ suất lợi nhuận...Trên cơ sở các thông tin về tình hình thực hiện ngân sách, thông tin về nguồn tài chính (số dư, công nợ,..) để có các quyết định chính xác, kịp thời. Kiểm soát chặt chẽ các khoản chi phí  quản lý, sản xuất tăng hiệu quả họat động hạ giá thành sản phẩm, giảm thiểu những rủi ro trước bão giá thị trường.

 

Tính năng cơ bản:
1. Kế toán chi phí tổng hợp
2. Kế toán tiền mặt, tiền gửi, tiền vay
3.Bán hàng và công nợ phải thu
4.Mua hàng và công nợ phải trả
5.Các khỏan phải thu phải trả khác
6.Các khỏan phải thu phải trả nội bộ
7.Quản lý hàng tồn kho
8.Quản lý Tài sản cố định
9.Quản lý Công cụ-Dụng cụ
10.Giá thành sản phẩm
11.Giá thành công trình
12.Báo cáo thuế GTGT
13. Báo cáo thuế TNDN
14.Báo cáo Thuế TNCN
15. Báo cáo tài chính
16. Báo cáo quản trị
17.Kế toán chủ đầu tư
18.Sổ sách kế toán
 

Kế toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng

 

 • Lập và in ấn các phiếu thu chi tiền mặt, tiền gửi.
 • Theo dõi thu chi tồn quỹ, kết xuất các báo cáo liên quan.
 • Theo dõi số dư của từng tài khoản trong ngân hàng.
 

Kế toán tài sản cố định

 

 • Theo dõi nguyên giá, khấu hao, khấu hao lũy kế và giá trị còn lại của từng tài sản.
 • Cho phép lập các phiếu tăng, giảm và phiếu đánh giá lại giá trị tài sản cố định như sửa chữa, lắp đặt thêm…
 • Tự động trích khấu hao theo phương pháp cũng như đối tượng sử dụng do người dùng thiết lập.
 • Kết xuất dữ liệu và lập các báo cáo, sổ tài sản cố định, sổ chi tiết khấu hao…
 

Kế toán thành phẩm và giá thành

 

 • Tập hợp chi phí (chi phí nhân công, chi phí nguyên vật liệu và chi phí sản xuất chung) của từng phân xưởng, công trình, sản phẩm....
 • Phân bổ chi phí nhân công và nguyên vật liệu theo phương pháp định mức hoặc hệ số. Chi phí sản xuất chung được phân bổ theo phương pháp người dùng định nghĩa.
 • Tính giá thành cả những bán thành phẩm trung gian trong dây chuyền để xác định giá thành của thành phẩm cuối cùng, giải quyết được vấn đề nhận gia công hoặc đem gia công một số công đoạn trong quy trình sản xuất.
 • Tính giá thành cho công trình xây dựng, đơn hàng, hợp đồng, sản xuất liên tục.
 • Tự động:Xuất nguyên liệu,nhập thành phẩm, phân bổ chi phí khấu hao, tiền lương, công cụ dụng cụ theo nhiều tiêu thức.
 • Linh động trong đăng ký, điều chỉnh, thay đổi định mức, tỷ lệ hao hụt, sản phẩm dở dang cuối kỳ..
 • Có thể sử dụng hoặc không sử dụng giá thành kế hoạch.
 • Kết xuất dữ liệu và lập các báo cáo có liên quan.
 

Kế toán vật tư hàng hóa

 

 • Lập và in các loại phiếu nhập xuất hàng hóa vật tư thành phẩm.
 • Theo dõi tồn kho trên từng tài khoản, kho hàng.
 • Tự động tính giá xuất kho theo nhiều phương pháp tính giá khác nhau.
 • In thẻ kho và tình hình nhập xuất tồn theo từng kho, từng hàng hóa hay tài khoản.
 

Kế toán mua hàng và công nợ phải trả

 

 • Lập và theo dõi công nợ các phiếu mua hàng.
 • Kết xuất các bảng báo cáo hàng hóa dịch vụ mua vào.
 • Theo dõi công nợ theo nhiều ngoại tệ.
 • Kết xuất dữ liệu và lập các báo cáo liên quan.
 

Kế toán bán hàng và công nợ phải thu

 

 • Lập và in các phiếu bán hàng, bán thành phẩm, theo dõi doanh thu.
 • Kết xuất báo cáo hàng hóa dịch vụ bán ra.
 • Theo dõi công nợ phải thu theo nguyên tệ và nhiều ngoại tệ khác.
 • Kết xuất các báo cáo liên quan.
 

Kế toán phải thu phải trả khác, nội bộ:

 

 • Lập in các phiếu liên quan đến công nợ phải thu phải trả khác.
 • Theo dõi công nợ phải thu phải trả khác, các khoản nhận gia công,giữ hộ…
 • Theo dõi chi tiết các khoản tạm ứng của từng cá nhận, đơn vị trực thuộc.
 • Theo dõi các khoản tạm ứng, hoàn tạm ứng theo nội dung: tạm ứng việc riêng, công tác, mua hàng…
 

Kế toán tài khoản ngoài bảng

 

 • Lập và lưu trữ các phiếu liên quan đến tài khoản ngoài bảng.
 • Tự động kết xuất lên bảng cân đối kế toán.
 

Kế toán tổng hợp

 

 • Theo dõi, cập nhật và tập hợp chi phí đến từng công trình - thành phẩm, cung cấp cho phân hệ quản lý giá thành thực hiện tính giá thành công trình - thành phẩm.
 • Theo dõi, cập nhật các khoản chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp, các khoản nộp thuế.
 • Theo dõi, cập nhật tình hình biến động của tất cả các tài khoản khác không nằm trong các phân hệ : vật tư hàng hoá, tài sản, công cụ, công nợ, tiền lương
 • Cho phép nhập và in tất cả các bút toán kết chuyển, điều chỉnh và tổng hợp.
 • Kết xuất số liệu báo cáo.
 

Xác định kết quả kinh doanh và tính lãi lỗ

 

 • Kết chuyển chi phí tự động.
 • Trích khấu hao tự động.
 • Tự động xác định kết quả nghiệp vụ tài chính và kết chuyển.
 • Tự động xác định kết quả hoạt động bất thường.
 • Có thể điều chỉnh số liệu sau khi khóa sổ và thực hiện khóa sổ lại.
 • Tự động tính thuế thu nhập doanh nghiệp và kết chuyển lãi lỗ.
 • Không cho phép cập nhật dữ liệu sau khi đã xác định khóa sổ hoàn chỉnh.
 

Hệ thống chứng từ báo cáo

 

 • Chương trình in chứng từ kế toán như phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập, phiếu xuất, thẻ TSCĐ theo đúng quy định của Bộ Tài chính.
 • In hóa đơn Giá trị gia tăng, Hóa đơn xuất khẩu, Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ....theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng và cung ứng dịch vụ.
 • Thực hiện tự động các báo cáo tài chính định kỳ theo đúng yêu cầu của cơ quan thuế, cụ thể như:
- Tờ khai Thuế GTGT.
- Bảng kê hóa đơn dịch vụ hàng hóa mua vào.
- Bảng kê hóa đơn dịch vụ hàng hóa bán ra.
- Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào không có hóa đơn, chứng từ.
- Bảng kê nhập xuất tồn hàng hóa, nguyên liệu.
- Bảng cân đối kế toán.
- Xác định kết quả kinh doanh và tính thuế TNDN phải nộp theo từng kỳ (quý,năm). 
 - In các sổ sách kế toán theo quy định của Bộ Tài chính và theo nhu cầu riêng của công ty.

 • Hệ thống báo cáo nội bộ rất chi tiết và đầy đủ, in theo nhiều kiểu khác nhau tùy theo đối tượng nhận báo cáo và mục đích sử dụng báo cáo để tạo thuận lợi cho các cấp lãnh đạo khác nhau nhận báo cáo.
 • Báo cáo tài chính in theo định kỳ, các báo cáo còn lại đều có thể lựa chọn thời gian báo cáo từ ngày… đến ngày… hoặc từ tháng… đến tháng….
 • Báo cáo nhanh: tất cả các báo cáo đều có thể in vào bất cứ lúc nào cần đến.
 • Các báo cáo đều có thể xem trước trên màn hình hoặc chuyển đổi sang dạng Excel,Word, PDF, HTML .
KETOAN1
 

Công cụ hỗ trợ

 

 •  
  Theo dõi công nợ theo nhiều đơn vị tiền tệ.
 • Công cụ tìm kiếm nhanh chóng theo:Mã hành, mã khách,số chứng từ,ngày chứng từ ...
 •  
  Công cụ kiểm tra phân tích dữ liệu tại mỗi kết xuất: truy ngược về chứng từ phát sinh.
 • Tự động trích khấu hao, tổng hợp kết chuyển, tính giá thành, xác định lãi lỗ.
 • Khả năng mở rộng lớn và có nhiều tùy chọn giúp tương thích với đặc thù của từng đơn vị.
 • Hệ thống báo cáo phong phú, có khả năng thay đổi định dạng báo cáo.
 

Quản lý dự án

 

 • Lập dự án.
 • Lập kế hoạch thu chi cho dự án, định kỳ thu chi.
 • Phân bổ các khoản thu chi của dự án vào ngân sách.
 • Duyệt kế hoạch thu chi của dự án.
 • Thực hiện thu chi cho dự án theo kế hoạch.
 

Theo dõi việc thực hiện ngân sách

 

 • Thực hiện phân bổ các khoản thu chi để tính toán và cập nhật thông tin thực về tình hình thực hiện ngân sách.
 • Điều chỉnh kế hoạch ngân sách khi cần.
 • Kiểm tra và phân tích việc thực hiện ngân sách.
 • So sánh giữa các điều khoản thu (chi) trong cùng một kỳ ngân sách.
 • So sánh việc thực hiện ngân sách với kế hoạch lập ra trong cùng một kỳ ngân sách.
 • So sánh một điều khoản giữa các kỳ khác nhau.
 • Tính lại số thực tế của các điều khoản.
 • Tính toán các tỷ số tài chính.
 • Đánh giá ngân sách theo điều khoản, kế hoạch và thời kỳ.
 • Phân tích trên các tỷ số tài chính.
 • So sánh số các khoản thu chi ngân sách theo thời kỳ và hiện lên biểu đồ.
 

Quản lý hoạt động thu chi

 

Hoạt động thu chi sẽ được quản lý chặt chẽ dưới hình thức thu chi theo yêu cầu, quá trình này bao gồm:
 • Lập các phiếu yêu cầu thu chi. Cho phép tạm ngưng, hủy bỏ, phục hồi, xóa và điều chỉnh yêu cầu thu chi.
 • Duyệt yêu cầu thu chi.
 • Phân bổ các khoản thu chi vào điều khoản trong hệ thống điều khoản của kế hoạch ngân sách.
 • Thực hiện yêu cầu thu chi bao gồm thực hiện yêu cầu thu chi thông thường và yêu cầu thu chi của dự án.
 • Xem phiếu yêu cầu thu chi đã duyệt theo kỳ hoặc từ ngày đến ngày.
 • Xem các phiếu yêu cầu thu chi đã thực hiện theo kỳ hoặc từ ngày đến ngày.
 • Xem lịch thu chi.
     Trong các trường hợp đặc biệt hoạt động thu chi được tiến hành tức thời không qua xét duyệt. Hình thức thu chi này được thực hiện đơn giản hơn:
 • Lập phiếu thu chi tức  thời.
 • Định khoản vào điều khoản ngân sách.
 

Quản lý các tài nguyên

 

 • Xem và cập nhật tình hình số dư các tài nguyên: tiền mặt, tiền ngân hàng, hàng hóa, tài sản, chứng khoán,…
 • Kiểm tra số dư khi sử dụng các nguồn tài chính.
 • Chuyển đổi giữa các nguồn tài nguyên.
 • Đánh giá số dư của các nguồn tài chính qua các khoảng thời gian.
 • Đánh giá mức độ lưu trữ các loại nguồn tài chính tối ưu.
 • Thiết lập cảnh báo.
 • Hiện biểu đồ biến động của các số dư các nguồn tài nguyên theo thời gian.
 

Theo dõi tạm ứng

 

 • Lập phiếu yêu cầu tạm ứng và thu hồi.
 • Duyệt tạm ứng.
 • Thực hiện thu chi tạm ứng.
 • Xem số dư tạm ứng của nhân viên.
 • Cập nhật lại số dư của nhân viên đối với doanh nghiệp.
 • Thiết lập nhắc nhở.
 • Theo dõi số dư công nợ của nhân viên đối với công ty.
 

Theo dõi công nợ khách hàng

 

 • Ghi nhận và theo dõi thông tin khách hàng.
 • Tìm kiếm khách hàng từ danh mục.
 

Thông tin công nợ

 

 • Công nợ phải trả và công nợ phải thu được thiết lập khi tạo yêu cầu thu hoặc chi liên quan đến khách hàng.
 • Xem công nợ và các phiếu thu/chi quá hạn liên quan đến một khách hàng.
 • Điều chỉnh số dư công nợ khách hàng.
 • Thiết lập chế độ nhắc nhở (nợ) đối với khách hàng.
 • Biểu đồ so sánh nợ có của khách hàng theo thời gian.
 • So sánh tổng nợ và có giữa các khách hàng.
 • Khả năng thanh toán của khách hàng qua các thời kỳ.
 

Lập báo cáo tài chính

 

 • Lập báo cáo thu chi.
 • Xem các thông số về khả năng thanh toán.
 • Phân tích chỉ số tài chính
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
 • Bảng cân đối kế toán
 • Bảng cân đối số phát sinh
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • Thuyết minh báo cáo tài chính.