Báo cáo tài chính

QĐ 48 - Hướng dẫn lập bảng cân đối tài khoản

 QĐ 48 - Hướng dẫn lập bảng cân đối tài khoản

Bảng cân đối tài khoản là phụ biêu của báo cáo tài chính gửi cho cơ quan thuế, dùng để phản ánh tổng quát số hiện có đầu năm, số ợphát sinh tăng, giảm trong năm và số hiện có cuối năm được phân loại theo tài khoản kế toán của các loại tài sản, nguồn vốn chủ sở hữu, nợ phải trả doanh thu, thu nhập khác, chi phí và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Cột 1 “Số hiệu tài khoản”- Cột này ghi số hiệu của từng tài khỏan cấp1 (hoặc cả tài khoản cấp 1 và cấp2) doanh nghiệp sử dụng trong năm báo cáo.

Cột 2 “Tên tài khoản”- Cột này ghi tên của từng tài khoản theo thứ tự từng loại mà doanh nghiệp đang sử dụng.

Cột 3, 4 “Số dư đầu năm”- Cột 3 và cột 4 dùng để phản ánh số dư Nợ đầu năm và dư Có đầu năm theo từng tài khoản.

Số liệu để ghi vào cột 3, 4 “số dư đầu năm” được căn cứ vào sổ cái hoặc nhật ký- sổ cái, hoặc căn cứ vào số liệu ghi ở cột 7, 8 cua Bảng cân đối tài khoản năm trước.

Cột 5, 6 “số phát sinh trong năm”- Cột 5 và cột 6 được căn cứ vào tổng số phát sinh bên Nợ, số phát sinh bên Có của từng tài khoản trong năm báo cáo.

Số liệu để ghi vào cột 5 và cột 6 được căn cứ vào tổng số phát sinh bên Nợ và tổng số phát sinh bên Có của từng tài khoản ghi trên sổ cái hoặc nhật ký sổ cái trong năm báo cáo.

Cột 7, 8 “ số dư cuối năm”  Cột 7 và cọt 8 dùng để phản ánh số dư Nợ cuối năm và số dư Có cuối năm theo từng khoản mục của năm báo cáo.

Số liệu ghi vào cột 7 và cột 8 được tính như sau”

Số dư cuối năm = Số dư đầu năm+ Số phát sinh tăng – Số phát sinh giảm

 

Giỏ hàng
Giỏ hàng (0) sản phẩm
0 VNĐ
Tư vấn & Hỗ trợ trực tuyến
Đường dây nóng

 TP HCM: 083 3456 567                                                     Hà Nội  : 0858 456 555                                                      Cần Thơ: 08 3755 4755                                                  Điện thoại : Tp Hồ Chí Minh                                                  (028) 3755 4755 -  Ext  105                                                (028) 3755 5755 - Ext: 113                                                   Tp Hà Nội :(086) 9299 237   

   

   

  

Lượt truy cập
00000858474
Hôm nay 000000036
Hôm qua 000000241
Tuần này 000000928
Tuần trước 000000741
Online 3
Tư vấn mua hàng - Dùng Yahoo
TPHCM Hà Nội   Cần Thơ
083 3456 567 0858 456 555   08 3755 4755
   
 
 
Tư vấn mua hàng - Dùng Skype
Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn sử dụng - Dùng Teamviewer chung cho 3 miền
 
Tư vấn mua hàng - Dùng Yahoo
TPHCM Hà Nội   Cần Thơ
028 3755 4755 -Ext 107-108 01258 456 555   07103 880 100
   
 
 
Tư vấn mua hàng - Dùng Skype
Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn sử dụng - Dùng Teamviewer chung cho 3 miền